Termes i condicions del servei

IDENTIFICADOR DEL PRESTADOR

 • Titular: Web Informació de Viatges 2001 SL
 • Domicili social: C/ Comte d’Urgell, 172, 4t, 3a. – 08036 – Barcelona (Barcelona)
 • CIF/NIF: B61808184
 • Registre Públic: Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona Tom 31437, Foli 107, Secció 8a, Full 189715, Inscripció 1a.
 • Telèfon: 654901318
 • E-mail: 1001experiencies@gmail.com

OBJECTE

Mitjançant el present text posem a la disposició de tots els usuaris i clients les condicions d’ús i registre que són aplicable a la nostra plataforma de serveis online https://1001experiencies.cat i als serveis que prestem, quedant reflectits en aquest tots els drets i obligacions que assisteixen a les parts.

Tots els usuaris que visiten o accedeixen a la nostra plataforma i/o que utilitzen algun dels serveis que posem a disposició, accepten les condicions d’ús i la política de privacitat, així com les diferents modificacions i/o textos legals addicionals que siguin incloses en el futur. En cas de no estar d’acord amb alguna de les condicions, pots donar-te de baixa del servei en qualsevol moment o en cas de no ser usuari registrat, abandonar la plataforma.

Al costat de les presents condicions, cadascun dels serveis prestat pot quedar regulat per condicions d’ús i registre de caràcter particular, sent obligatori en tot cas que l’usuari accepti les mateixes expressament abans de la seva utilització i/o contractació.

CONTRACTACIÓ ELECTRÒNICA DE SERVEIS

1. INFORMACIÓ PRÈVIA APLICABLE A la CONTRACTACIÓ ELECTRÒNICA

De conformitat amb el que es disposa en l’article 23 i següents de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, els contractes subscrits per via electrònica produiran tots els efectes previstos per l’ordenament jurídic, sempre que concorri el consentiment de totes dues parts i aquest pugui ser acreditat.

A aquest efecte, s’entendrà que el seguiment de totes les fases del procés de registre i si escau, l’abonament de la quantitat econòmica corresponent, implica necessàriament la prestació del consentiment exprés requerit per a la contractació del servei.

De la mateixa manera, i atenent el que es disposa en l’article 27 de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, es posa a la disposició dels usuaris, de manera prèvia a l’inici del procediment de contractació tota la informació relativa a aquest.

Les condicions de contractació indicades a continuació són d’aplicació directa a la contractació de tots els serveis posats a disposició a través del portal web https://1001experiencies.cat, tret que expressament es disposi el contrari.

2. PROCEDIMENT DE CONTRATACIÓN

El procediment de contractació dels serveis es duu a terme de forma completament electrònica a través de la nostra plataforma, sense que existeixi en cap moment presencia física de les parts i/o transacció física externa.

Qualsevol persona amb accés a Internet pot dur a terme la contractació.

Les fases del procediment de contractació són visibles per als usuaris al llarg de tot el procediment de contractació. Poden diferenciar-se 3 fases:

 • Identificació de l’usuari.
 • Selecció del servei i forma de pagament.
 • Confirmació del servei.

L’usuari únicament ha de seleccionar el servei que desitja adquirir i prémer el botó de compra disposat a aquest efecte. D’aquesta manera, donarà principi el procediment de contractació que seguirà sempre els passos anteriorment indicats per a tots els serveis disponibles.

Una vegada seleccionat el servei, la quantitat, els impostos aplicables, el preu total i el mitjà de pagament, la plataforma mostrarà a l’usuari un resum de la contractació realitzada, al costat de les condicions de contractació aplicables, que en tot cas hauran de ser expressament acceptades per l’usuari per a poder seguir el procés de contractació.

Una vegada marcada la casella d’acceptació de les condicions de contractació, en cas d’haver seleccionat com a forma de cap pagament dels mitjans electrònics, l’usuari serà directament redirigit a la plataforma de pagament externa corresponent per a realitzar el pagament, sense que https://1001experiencies.cat tingui possibilitat d’accedir en cap moment a les dades de targetes de crèdit i/o sistemes de pagament de l’usuari.

La seguretat del procediment de pagament es troba garantida per part de l’entitat financera.

Una vegada finalitzada la contractació del servei, es mostrarà una pantalla resumeixen de la contractació realitzada.

En cas d’haver-se seleccionat el pagament mitjançant targeta de crèdit, aquest es durà a terme a través de la TPV del banc, plataforma completament aliena i independent del prestador.

En el termini màxim de 24 hores, el contractant del servei rebrà un correu electrònic en el qual es mostrarà tota la informació relativa al servei contractat. Aquest document és la confirmació que la contractació s’ha realitzat amb èxit, sent vàlida com a mitjà d’acreditació per a qualsevol mena de reclamació, sempre que s’adjunti el justificant del pagament corresponent.

El prestador informa l’usuari que totes les contractacions realitzades quedaran registrades en un fitxer per al control i gestió de contractacions, en el qual quedaran reflectits al costat de la informació dels serveis contractats, informació addicional per a garantir la seguretat i evidència de la correcta realització del procediment.

3. DRET DE DESISTIMENT DE LA CONTRACTACIÓ

De conformitat amb el que es disposa en el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, juntament amb l’article 45 de la Llei 7/1996, del Comerç Minorista, l’usuari té dret a desistir del contracte durant el termini de 14 dies des del moment en què s’ha contractat el servei.

Per a exercir el dret al desistiment, l’usuari simplement haurà de sol·licitar-lo per escrit a qualsevol de les adreces esmentades a continuació, indicant expressament la seva sol·licitud d’exercici del dret de desistiment:

 • Adreça Postal: C/ Comte d’Urgell, 172, 4t, 3a. – 08036 – Barcelona (Barcelona)
 • Correu electrònic: 1001experiencies@gmail.com

En qualsevol cas, correspon al consumidor i usuari provar que ha exercitat el seu dret de desistiment conforme al que es disposa en aquest capítol.

Una vegada rebuda la sol·licitud d’exercici del dret de desistiment, procedirem a restituir la quantitat econòmica abonada (sense que en cap cas s’incloguin les despeses d’enviament i de gestió que s’haguessin pogut abonar inicialment) en el termini màxim de 30 dies des del moment de la recepció del desistiment i sempre a través del mitjà utilitzat per a abonar el servei, o en defecte d’això mitjançant transferència bancària.

L’exercici del dret de desistiment requereix en tot moment que l’usuari no hagi consumit o gaudit de cap dels serveis contractats. En cas que hagués consumit algun d’aquests serveis, no serà possible exercir el dret de desistiment.

OBLIGACIONS DE L’USUARI

L’usuari, es compromet durant la vigència del contracte actual a:

 • No utilitzar la plataforma o qualsevol dels elements que la integrin, per a desenvolupar operacions de temps compartit, constituir-se en proveïdor de serveis d’aplicacions programari en la mesura en què estiguessin orientats a fer possible l’accés de tercers a la plataforma o a qualsevol dels seus components, a través d’operacions de lloguer, serveis administratius o qualssevol altres d’anàloga consideració, compartint-los o posant-los a la disposició de tercers.
 • No sotmetre la plataforma o qualssevol dels seus elements, a activitats encaminades, directa o indirectament a la descompilación del seu programari, que impliquin el seu sotmetiment a operacions de naturalesa inversa a les que van determinar la seva construcció o que, en últim terme, constitueixin o puguin constituir operacions d’enginyeria inversa, descompilación o desencadellat. Cap dels apartats del contracte actual podrà entendre’s com una autorització d’accés al codi font de la plataforma.
 • No publicar la plataforma, ni utilitzar-la com a sistema de gestió i intercanvi d’informació i/o documentació il·legal, contrària a la moral o a l’ordre públic, contrària als drets d’autor i/o de propietat industrial.
 • No sotmetre a la plataforma a càrregues de treball orientades a la desestabilització d’aquesta, trobant-se entre aquestes, atacs de denegació de servei (DDoS) o situacions semblants. En cas de detectar-se aquest tipus de situacions, el nivell de servei acordat, no serà aplicable, sent considerada una situació d’emergència, no assumint per tant Web Informació de Viatges 2001 SL cap responsabilitat per la falta de disponibilitat del servei.
 • No realitzar actes d’enginyeria inversa, presa de requisits i altres activitats encaminades a desenvolupar una plataforma online idèntica o semblant a la posada a disposició per part d’https://1001experiencies.cat, podent ser considerada aquesta activitat com un acte de competència deslleial i vulneració dels drets de propietat intel·lectual i industrial que el prestador ostenta sobre la plataforma.
 • No traduir, adaptar, millorar, transformar, modificar ni corregir la plataforma o qualsevol dels elements que la integrin, no podent incorporar la mateixa a #altre programari o portals propis o proveïts per tercers.
 • No retirar, suprimir, alterar, manipular ni de cap manera modificar aquelles notes, llegendes, indicacions o símbols que el prestador, com a legítim titular dels drets, incorpori a les seves propietats en matèria de propietat intel·lectual o industrial (com per exemple, copyright, ©, ® i TM, etc.) ja fora en la pròpia plataforma com en el material associat.
 • Acceptar que https://1001experiencies.cat pugui introduir en el lloc web publicitat contextualitzada o no.
 • Abonar les quantitats econòmiques expressament indicades en el contracte actual dintre del termini i en la forma escaient.
 • Posar en coneixement del prestador qualsevol fet o situació que hagués ocorregut que pogués posar en risc la seguretat en l’accés per part d’usuaris autoritzats.
 • Queda prohibit forçar fallades o buscar bretxes de seguretat en la plataforma.

GARANTIES I RESPONSABILITATS

Estem profundament compromesos que els nostres serveis funcionin correctament i conforme a les condicions acordades amb els nostres usuaris. No obstant això, a vegades és possible que es produeixin, especialment per la intervenció de tercers mal intencionats, situacions que poguessin provocar responsabilitats.

En aquest sentit, a continuació us indiquem aquelles situacions en les quals no ens fem responsables de les actuacions dels usuaris, assumint aquests totes les responsabilitats derivades:

 • En cas que aparegui publicada en la plataforma informació que no hagués estat allotjada per part nostra o que en el seu cas hagués estat publicada per un tercer aliè a l’organització.
 • En cas que la plataforma no es trobi operativa per raons tècniques imputables a tercers o causes imprevisibles i/o de força major.
 • En cas que l’usuari emmagatzemi o qualsevol tercer, difongui, publiqui o distribueixi en la plataforma qualsevol tipus de material difamatori, injuriós, discriminatori, que inciti a la violència o que vagi contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertes públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers.
 • En cas que l’usuari o qualsevol tercer utilitzi la plataforma per a introduir dades, virus, codi maliciós, maquinari o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic, i es causin danys als sistemes d’altres usuaris.


Els serveis posats a disposició i comercialitzats a través d’https://1001experiencies.cat són proveïts per part de terceres companyies alienes i completament independents del prestador. Per això, https://1001experiencies.cat no es fa responsable en cas de les fallades puntuals en la continuïtat del servei o en el seu cas en la falta de disponibilitat puntual d’aquest.

En cas que els serveis contractats per part de l’usuari no es trobin disponibles durant un termini de més de 72 hores des del moment de la notificació de la incidència, l’usuari queda facultat per a sol·licitar al prestador la rescissió del contracte actual i la devolució de les quantitats econòmiques corresponents als serveis no gaudits, que seran degudament reemborsades a través del mateix mitjà que hagués estat realitzat el pagament inicial o en el seu cas mitjançant transferència bancària.

En cas que qualsevol dels continguts accessibles a través de la plataforma fossin contraris a la normativa vigent, ens comprometem a procedir a la seva retirada immediata, tan aviat tinguem coneixement i corroborem els fets.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Des d’https://1001experiencies.cat estem profundament compromesos amb la protecció dels drets de propietat intel·lectual. És per això que hem establert les següents condicions i polítiques:

1. RELATIUS A la PLATAFORMA ONLINE

El prestador garanteix a l’usuari que és el legítim propietari de la plataforma i que aquesta no es troba immersa en cap mena de disputa legal prèvia a la signatura del contracte actual.

L’usuari reconeix expressament que el prestador ostenta tot dret, títol i interès sobre la plataforma i els desenvolupaments informàtics associats al servei, així com sobre tots els seus mòduls, modificacions i actualitzacions i sobre qualsevol element i/o funcionalitat que fos desenvolupada sobre aquesta, amb independència de si aquest ha estat sol·licitat per l’usuari o no. A aquest efecte, s’inclou sense cap limitació, el reconeixement de la titularitat del prestador de tots els drets d’autor, propietat intel·lectual, i/o industrial, podent explotar la plataforma, sense cap restricció de naturalesa temporal, territorial, relativa a mitjans de difusió o modalitats d’explotació i sense més limitacions que les establertes en les lleis.

L’estructura, característiques, codis, mètodes de treball, sistemes d’informació i intercanvi d’aquesta, eines de desenvolupament, know-how, metodologies, processos, tecnologies o algorismes que constitueixin i/o puguin constituir la plataforma, són propietat exclusiva del prestador, trobant-se degudament protegits per les lleis nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i/o industrial, no podent ser objecte d’ulterior modificació, còpia, alteració, reproducció, adaptació o traducció per part de l’usuari, sense que existeixi el previ consentiment exprés per part del prestador.

De la mateixa manera, tots els manuals d’ús, textos, dibuixos gràfics, bases de dades, que complementen la plataforma i/o els materials associats a aquesta, són propietat del prestador, sense que pugui ser objecte d’ulterior modificació, còpia, alteració, reproducció, adaptació o traducció per part de l’usuari.

La posada a disposició en manera servei de la plataforma o el mer accés per part de l’usuari no implica, en cap cas, la cessió de la seva titularitat, ni la concessió d’un dret d’ús a favor de l’usuari diferent de l’expressat en aquestes condicions.

Amb la finalitat que l’usuari pugui utilitzar la plataforma, propietat exclusiva del prestador, aquesta cedeix en virtut del contracte actual una llicència d’ús a favor de l’usuari de caràcter no exclusiu, d’àmbit temporal limitat a cada període de connexió, d’àmbit espacial il·limitat en la mesura en què pot accedir-se des de qualsevol equip amb Internet, intransferible, revocable i no sublicenciable.

En qualsevol cas, queda absolutament prohibida qualsevol tipus de reproducció, imitació, transmissió, traducció, modificació, elaboració d’obra derivada i/o comunicació pública, amb independència del mitjà emprat per a això, assumint en cas contrari l’usuari infractor totes les responsabilitats directes o derivades que poguessin arribar a produir-se.

Per a qualsevol aspecte que no es trobi expressament reconegut en el contracte actual, s’entendrà reservats tots els drets a favor del prestador sent necessària l’autorització escrita per part d’aquest per a poder dur-ho a terme.

2. RELATIUS ALS CONTINGUTS I INFORMACIÓ DELS USUARIS

Tots els continguts i informacions publicades o gestionats per part dels usuaris en la plataforma són propietat exclusiva d’aquest, sent https://1001experiencies.cat un mer prestador de serveis de la societat de la informació encarregat de l’emmagatzematge de dades.

El prestador no rep cap mena de dret de propietat intel·lectual pel fet que l’usuari els allotgi o gestioni en la seva plataforma, per la qual cosa en cap cas podrà tractar-los per a fins diferents als directament relacionats amb la prestació dels serveis efectivament contractats.

CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que es disposa pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquests, totes les dades de caràcter personal facilitats durant la utilització de la plataforma i durant la prestació dels serveis seran tractats de conformitat amb el que es disposa en la Política de Privacitat, que tot usuari ha d’acceptar expressament i de manera prèvia per a poder registrar-se.

Tot usuari que accepti les presents condicions d’ús, accepten de forma informada, expressa i inequívoca la nostra Política de Privacitat, assistint-li en aquest sentit els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte a les seves dades de caràcter personal, podent exercir-los segons s’informa en l’esmentada Política de Privacitat.

CONDICIONS TEMPORALS

Les presents condicions entraran en vigor en la data de la contractació del servei i tindran una durada d’un any, renovant-se de manera tàcita per períodes anuals.

Qualsevol de les parts podrà donar per finalitzat el contracte actual mitjançant comunicació expressa i escrita a l’altra part, almenys amb 30 dies d’antelació a l’inici del període següent.

No obstant això, aquells serveis que siguin de consum i que siguin contractats en paquets o promocions, podran tenir una durada determinada i específica inferior a la indicada, que en tot cas serà mostrada abans de procedir a la contractació.

CONDICIONS ECONÒMIQUES

Les tarifes aplicables a cadascun dels serveis oferts a través de la plataforma seran única i exclusivament aquelles que es trobin publicades en la plataforma online, sent aquestes les únicament vàlides, excepte error tipogràfic o de transcripció, cas en el qual el prestador es compromet a modificar-les immediatament.

En cas que la modalitat de pagament sigui mitjançant domiciliació bancària, l’usuari accepta expressament que el prestador realitzi periòdicament en els terminis indicats, els càrrecs econòmics corresponents en el compte bancari de l’usuari.

El prestador es reserva el dret a anul·lar les contractacions realitzades durant el termini de 7 dies des del moment de la seva realització en cas que detecti l’existència d’errors tipogràfics o de transcripció en el preu i/o els impostos aplicats a la transacció.

El prestador es reserva el dret a realitzar qualsevol tipus de modificació sobre les tarifes de cada servei, comprometent-se aquest a publicar-les en la plataforma de manera visible per als usuaris. Excepte disposició en contra, la modificació de tarifes no tindrà caràcter retroactiu.

Tots els serveis contractats seran degudament facturats i abonats de manera prèvia a la prestació dels serveis o a mes vençut, depenent de la modalitat de contractació emprada.
Les quantitats econòmiques únicament podran ser abonades mitjançant domiciliació bancària o mitjançant targeta de crèdit, no comptant en cap moment el prestador amb accés a cap dada bancària o de les targetes de crèdit.
Totes les tarifes es veuran incrementades amb l’import corresponent als impostos vigents en la data d’emissió de la factura, quedant degudament reflectits en el resum de cada compra.

SERVEI D’ATENCIÓ A l’USUARI I SERVEI TÈCNIC
El prestador posa a la disposició de l’usuari un servei d’atenció a l’usuari i asitencia tècnica conforme a les següents característiques:
• Horari: 9.00 a 14.00 i de 16.00 a 19.00 De dilluns a divendres
• Telèfon: 654901318
• Email: 1001experiencies@gmail.com
Excepte disposició particular en contra, el servei d’atenció a l’usuari serà prestat en català o castellà.

EXTINCIÓ DEL CONTRACTE
El contracte actual pot ser extingit sempre que es produeixi alguna de les següents circumstàncies:

 • Incompliment de les obligacions disposades en el contracte actual.
 • Pel transcurs del seu termini de durada, sempre que alguna de les parts hagués manifestat expressament amb almenys 30 dies d’antelació la seva voluntat de no renovar automàticament el contracte.
 • La declaració de concurs de creditors de l’altra part, o l’inici de qualsevol d’aquests procediments o equivalent davant les autoritats competents, i s’incompleixin reiteradament les obligacions per part d’aquesta, ja fos presentada per alguna de les parts o per part d’algun tercer.
 • En cas que no s’abonin conforme als terminis i forma acordats les quantitats econòmiques corresponents. El servei serà automàticament bloquejat l’endemà al moment en què es produeixi l’impagament. Per a la seva reactivació únicament serà necessari realitzar l’abonament de la quantitat econòmica que correspongui.
 • La dissolució, liquidació o pèrdua de personalitat jurídica d’alguna de les parts.
 • Qualsevol canvi o variació substancial de les condicions essencials que van ser indicades en el contracte actual per a dur a terme la celebració del contracte actual.

De la mateixa manera, perquè el contracte pugui ser rescindit plenament, l’usuari haurà d’abonar totes aquelles quantitats econòmiques que continuessin pendents, sense que existeixi possibilitat de rescissió plena sense el compliment d’aquesta obligació considerada essencial.
En cas que el contracte sigui rescindit de manera unilateral per part de l’usuari, sense causa degudament provada i justificada, aquest renúncia a qualsevol mena de reclamació de les quantitats econòmiques abonades fins avui.

RESOLUCIÓ DE CONTROVÈRSIES
Per a tota qüestió litigiosa o que incumbeixi a la plataforma o qualsevol dels serveis que d’ella depenguin, serà aplicable la legislació espanyola, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús, els Jutjats i Tribunals de Barcelona, sempre que la legislació aplicable no disposi expressament que la competència correspongui als jutjats o tribunals d’un altre fur.